Yeni Trafik Sigortası Yönetmeliği Kapsamında Hangi Teminatlar Vardır

Hazine Müsteşarlığı, Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nda (zorunlu trafik sigortası) bir takım değişiklikler yaptı ve 14 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımladı. Yeni düzenlemeler 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren de yürürlüğü girdi.

Sigortacılık sektöründe yeni bir dönem olarak nitelenen bu değişiliklerle özellikle sigorta teminat çeşitlerine bir standart getirilmiştir. Genel şartların A5 Kapsama Giren Teminat Türleri başlıklı maddesinde, teminat çeşitleri şu şekilde belirlenmiştir:

  • Maddi zararlar teminatı,
  • Sağlık giderleri teminatı,
  • Sürekli sakatlık teminatı, ve
  • Destekten yoksun kalma (ölüm) teminatı

Maddi zararlar teminatı, sigorta poliçesi ile güvence altında alınan, genel şartta tanımı yapılan ve zarar gören araçta ortaya çıkan değer kaybı dahil olmak üzere, doğrudan aracın gördüğü maddi zararlar için verilen teminattır. Sigorta şirketinin sorumlu olduğu hasarlı aracın değer kaybı, talep edilmesi durumunda bu sigorta dalında ruhsatı bulunan sigorta eksperleri tarafından tespit edilir. Sigorta eksperleri, değer kaybını tespit ederken, genel şart ekinde yer alan esaslara uymak zorundadır.

Sağlık giderleri teminatı, trafik kazası sırasında üçüncü kişiler için yapılan her türlü tedavi giderilerinin ödenmesini içerir. Bu tedavi giderlerine, kişinin vücut olarak eski haline dönmesi için yapılan protez organ harcamaları da dahildir. Kazayı takiben tedaviye başlanmasından sonra kişinin sürekli sakatlık raporu almasına kadar tedavi boyunca ortaya çıkan şu giderler de sağlık gideri teminatı kapsamında kabul edilmiştir:

  • Bakıcı giderleri,
  • Tedaviyle ilgili diğer giderler, ve
  • Trafik kazası yüzünden kişi çalışma gücünü tamamen veya kısmen kaybetmişse, buna bağlı giderler

Sağlık giderleri teminatı ile ilgili olarak sorumluluk artık Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğuna bırakılmıştır. Bu teminat yüzünden sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabı’nın bir sorumluluğu artık olmayacaktır. Bu paralelde Karayolları Trafik Kanunu’nun, tedavi giderlerinin ödenmesine yönelik maddesi (madde 98) yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, trafik kazası geçiren kişilerin sosyal güvencesinin olup olmadığına, yolcu veya sürücü olup olmadığına ya da kusurlu veya kusursuz olup olmadığına bakılmadan, kazadan kaynaklanan tedavi giderlerinin tamamı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır.

Sürekli sakatlık teminatı, trafik kazası sırasında üçüncü kişilerin sürekli sakatlığı yüzünden ileride ekonomik olarak uğrayacağı kayıpları karşılamak amacı ile verilen teminattır. Yapılacak tedavi sonrasında yetkili bir hastanenin düzenlediği bir rapor ile sürekli sakatlık oranı belirlendikten sonra ortaya çıkan bakıcı giderleri de bu teminat kapsamındadır.

Tazminat miktarı belirlenirken, sakat kalan kişinin durumu esas alınır. Sürekli sakatlık tazminatı için gerekli olan sakatlık oranının tespit edilmesinde, sakatlığın derecesi ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporlarına yönelik mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanacak sağlık kurulu raporu esas alınır.

Destekten yoksun kalma (ölüm) teminatı, üçüncü kişinin ölümü ile, ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin, bu yüzden ortaya çıkacak zararlarını karşılamak üzere verilen teminattır. Genel şartın ekinde yer alan esaslara göre tespit edilecek bu tazminat tutarı hesaplanırken, ölen kişi esas alınacaktır.

Görüldüğü gibi, öncesine göre yeni Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, yani zorunlu trafik sigortası genel şartları, sigorta teminat çeşitlerine bir standart getirmiş olmaktadır. Ayrıca genel şartlarda teminat dışında kalan durumlar da yeniden düzenlenmiştir.

Henüz çok yeni yürürlüğe girdiği için, uygulama sırasında SGK açısından bir takım soru işaretlerinin çıkacak olması çok normaldir. Hazine Müsteşarlığı önümüzdeki günlerde muhtemelen yeni duyurular ve genelgelerle durumu açıklığa kavuşturacaktır.

Yeni Trafik Sigortası Yönetmeliği kapsamında hangi teminatların olduğu konusunda daha farklı bilgiler almak iserseniz, her zaman şirketimize danışabilirsiniz.