Kefalet Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şart

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından, 8 Mart 2016 tarihinde, kefalet sigortası genel şartlarında değişiklik yapılmasına dair genel şart yayınlanmıştır.

Kefalet sigortası genel şartları esas olarak üç bölümden oluşmaktadır:

 1. Sigortanın kapsamı
 2. Kefalete ilişkin koşullar ve tazminat
 3. Çeşitli hükümler

Kefalet sigortası ile sigorta şirketi, borçlunun poliçede açıklanan borç yükümlülüğünü yerine getirememesi riskine karşılık, bu genel şartlarda ve poliçe özel şartlarında belirtilen hükümler ve koşullar çerçevesinde, borçluya kefil olmakta ve poliçede sözü edilen lehdara güvence vermektedir. Risk doğduğu zaman sigorta şirketi, kefalet sözleşmesi çerçevesinde üstüne aldığı yükümlülük gereğince, ilgili lehdar veya lehdarlara ödeme yapmaktadır.

Kefalet sigortası genel şartlarına göre sigorta şirketi iki tür güvence verebilir:

 • Doğrudan kefalet: Ya lehdara karşı borçluya doğrudan kendisi kefil olabilir.
 • Dolaylı kefalet: Ya da banka, kredi garanti kuruluşları veya diğer finans kuruluşlarının, borçlunun yükümlülüğü için lehdara karşı kefil olmalarına bağlı olarak güvence sağlayabilir.

Kısaca kefalet dendiği zaman, borçlunun borçlarına kefil olunmasını veya bu borçlarla ilgili başka taahhütler altına girilmesini ifade etmektedir.

Genel şartlarda, teminat türleri açıklanmıştır. Ancak aşağıda sayılanlar dışında da ihtiyaca göre başka teminatlar da verilebilir:

 • Avans ödeme teminatı: Bir ihale veya proje kapsamında ya da mal ve hizmet ticareti sırasında avans ödeme alan tarafın, lehdara karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve avansın geri ödenmemesi riskine karşı güvence sağlanır.
 • İmalat, bakım, onarım teminatı: İnşaat, mühendislik veya makine üretimi faaliyetlerinde yapılan iş, teslim edildikten sonra değerlendirilir. Bu durumlarda işin teslimininden itibaren belli bir süre sonra ortaya çıkan işçilik kusuru ile ilgili zararlara karşı güvence sağlanır.
 • Emniyeti suistimal teminatı: Kefalet sözleşmesinde ismi geçen çalışanların, hile, zimmete para geçirme veya dolandırıcılık gibi eylemleri yüzünden işverenin göreceği zararlara karşı güvence sağlanır.
 • Gümrük ve mahkeme teminatı: Mahkemelerin, vergi dairelerinin veya gümrük idarelerinin lehdar olduğu, bir davanın açılması, gümrükten malın çekilmesi veya gümrükleme işlemlerinden doğan hatalar yüzünden ortaya çıkan kamu alacağının karşılanması talep edilen kefalet teminatı çeşididir.
 • İhaleye katılım teminatı (geçici teminat): İhale bitmeden ihaleden ayrılmak, ihaleyi kazanması halinde sözleşmeyi imzalamaktan kaçınmak, ihale kapsamında sunulması gereken teminatları sunamamak sirsklerine karşı güvence sağlanır.
 • Ödeme teminatı: Ttaşeronlara ve işçilere yapılacak ödemelerin yapılmaması riskine karşı güvence sağlanır.
 • Performans teminatı: Proje sahibinin yükümlülüklerini sözleşme koşullarına uygun şekilde yerine getirmemesi riskine karşı güvence sağlanır.
 • Sözleşme teminatı: Borçlunun herhangi bir sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri istendiği şekilde yerine getirmemesi riskine karşı güvence sağlanır.
 • Aşırı düşük teklif teminatı: Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde, çok düşük teklif sahibinin sözleşme konusu işi, sözleşme koşullarına uygun şekilde yerine getirmemesi veya tamamlamaması riskine karşı güvence sağlanır.
 • Kamu ihaleleri teminatı: Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelere tabi ihaleler için, iilgisine göre yukarıda sözü edilen teminat çeşitlerini içeren güvence verilebilir. Ya da söz konusu risklere karşı hiçbir koşul olmadan, kesin, asli, süresiz, sigortalının yükümlülüğünden bağımsız, ilk talepte ödeme kaydını içeren bir güvence de verilebilir.
 • Kamu alacakları teminatı: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’a dayanarak kamu alacağının ödenmemesi riskine karşı hiçbir koşul olmadan, kesin, asli, süresiz, sigortalının yükümlülüğünden bağımsız, ilk talepte ödeme kaydını içeren bir güvence de verilebilir.

Genel şartlara göre, lehdarın yasal düzenlemelere uygun hareket etmemesi yüzünden borcunu yerine getirmemesi durumu, ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.