Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelgede (2014/16) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/11)

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından, 29 Şubat 2016 tarihinde, 2016/11 numaralı, Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelgede (2014/16) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge yayınlanmıştır.

Bu değişiklikten önce 2014/16 numaralı Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelge’ye bakalım önce.

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığı tarafından 2007 yılında Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin Muallak Tazminat Karşılığı başlıklı yedinci maddesi, ülkemizde kurulmuş sigorta ve reasürans şirketleri ve yabancı ülkelerde kurulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin ülkemizdeki şubeleri ile emeklilik şirketleri için muallak tazminat karşılığı ayırma zorunluluğu getirmiştir. Bu maddeye göre, söz konusu şirketler, tahakkuk etmiş ve hesaplanmış olan ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap dönemlerinde ödemesi fiilen yapılmamış tazminat bedelleri ya da bu bedel hesaplanamamış ise yaklaşık bedelleri ve gerçekleşmiş ancak raporlanmamış tazminat bedelleri için (IBNR) muallak tazminat karşılığı ayırmak zorunda olacaklardır. Bu tutarlar şirketlerin aktüerleri tarafından hesaplanacaktır. Şirket aktüerleri kendi aktüeryal yöntemlerini kullanarak, her sigorta dalı için, kullanılacak verinin seçimine, düzeltme işlemlerine, en uygun yöntemin ve gelişim faktörlerinin seçimine ve bu bunlara müdahale şekline karar vereceklerdir. Ayrıca bu husular aktüerler tarafından ayrıntılı bir şekilde Hazine Müsteşarlığı’na bildirilecektir (Aktüerler Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi gereğince).

Hayat dışı sigorta dallarında bu hesaplamalar yapılırken, çeşitli aktüeryal zincirleme merdiven yöntemleri kullanılacaktır. Hesaplama sonucunda bulunan tutar, tahakkuk etmiş ve hesaplanarak tespit edilmiş muallak tazminat karşılığı ile karşılaştırılacak ve aradaki fark IBNR olarak tanımlanacaktır.

Esas olarak IBNR hesabının, gerçekleşen hasarlar üzerinden yapılması gerekmektedir. Bununla beraber, aktüeryal dayanaklar ve gerekçelere ilişkin açıklamalar, ilgili finansal tabloların altında ayrıntılı olarak açıklanmışsa, IBNR hesabı ödenen hasarlar üzerinden de yapılabilir.

Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin 2014/16 numaralı genelgenin beşinci maddesi ise şu şekildedir: Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmeliğin yedinci maddesi dokuzuncu fıkrası gereğince, şirket aktüeri tarafından yapılacak muallak tazminat karşılığı yeterlilik farkı hesabına göre Muallak Yeterlilik Tablosu hazırlanacaktır. Eğer eksik karşılık ayrıldığı tespit edilirse tablonun sonucuna göre ilave karşılık ayrılacaktır. Yapılan hesaplamalar, ilgili finansal tabloların altında ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Bu beşinci maddeye 2015/7 numaralı genelge ile şu madde ilave edilmiştir (madde 5.A): IBNR hesaplaması sonunda bulunan tutarın bir önceki üç aylık dönem tutarından fazla olması halinde, IBNR hesaplaması şu şekilde yapılmalıdır: 2015, 2016 ve 2017 yılları için bir önceki üç aylık döneme göre artış tutarının, üçer aylık dönemler itibariyle sırası ile yüzde 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90 ve 100’ü esas alınarak hesaplanacaktır. IBNR hesaplamasına ve uygulanan artış oranlarına yönelik açıklamalar, sigorta dalları bazında ilgili finansal tabloların altılarında ayrıntılı olarak yer almalıdır.

Hazine Müsteşarlığı, şimdi muallak tazminat karşılığına ilişkin 2014/16 numaralı söz konusu genelgenin 5.A maddesinde şu değişikliği yapmıştır: IBNR hesaplaması sonunda bulunan tutarın (a) bir önceki üç aylık dönem tutarından (b) fazla olması halinde, 2016 yılı birinci üç aylık döneminden başlayarak aradaki fark tutarının (a-b) üçer aylık dönemler olarak aşağıda belirtilen oranlardan az olamak üzere

             2015 yılı için yüzde 2,5 - 5 - 10

             2016 yılı için yüzde 7,5 - 7,5 - 10 - 10

  • 2017 yılı için yüzde 12,5 - 12,5 - 15 - 15
  • 2018 yılı için yüzde 20 - 20 - 25 - 25

             2019 yılı için yüzde 40 - 60 - 80 - 100

(b)’ye eklenecektir.

IBNR hesaplamasına ve uygulanan artış oranlarına yönelik açıklamalar, sigorta dalları bazında ilgili finansal tabloların altılarında ayrıntılı olarak yer almalıdır.

Bu uygulama yüzünden ortaya çıkabilecek dönem karı şirket bünyesinde bırakılacaktır.