Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına dair bir yönetmelik Hazine Müsteşarlığı tarafından 19 Ocak 2016 tarihinde, sigorta tahkim usülü ve sigorta hakemlerine ilişkin tebliğin (2009/1) yürürlükten kaldırıldığı duyurulmuş ve yayınlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan 2009/1 numaralı tebliğ, Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinde öngörülen sigortacılıkta tahkim uygulamasına ve bu sistemde yer alacak sigorta hakemlerine ilişkin yöntem ve esasları belirlemek amacı ile çıkarılmıştı.

Geçtiğimiz Ocak ayında yapılan düzenlemede ise Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile şu değişiklikler getirilmiştir:

  1. 2007 yılında yayınlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik kapsamını belirleyen ikinci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “29/6/1956 tarihli ve 6762” ifadesi, “13/1/2011 tarihli ve 6102” şeklinde değiştirilmiştir (bu ifadeler yeni Türk Ticaret Kanunu’nu göstermektedir).
  2. Söz konusu yönetmeliğin Sigorta Tahkim Komisyonu’nun müdür ve müdür yardımcılarının görevlerini düzenleyen yedinci maddesinin üçüncü fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir:

(d) Hakem kararlarını en geç üç iş gününde taraflara bildirmek ve kararın aslını dosya ile birlikte Sigorta Tahkim Komisyonunu’nun bulunduğu yerdeki görevli mahkemeye saklanmak üzere göndermek.

  1. Yönetmeliğin sigorta hakemlerini düzenleyen onüçüncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hakemliği yapmak” ifadesi “hakemi olmak” şeklinde, “Hakemlik yapmak” ifadesi “Hakem olmak” şeklinde değiştirilmiştir.

Üçüncü fıkrada yer alan “Hukuk alanında doçent ve üzeri akademik unvana sahip olanlar ile adli yargı hakim emeklileri sınavdan muaftır” iafesi ile “Ancak itiraz hakem heyetinde yer alacaklar hariç olmak üzere” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu maddeye şu dördüncü fıkra eklenmiştir: Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca sigorta hakemlerinde aranacak deneyim koşulu ile ilgili olarak şu kriterler esas alınacaktır:

(a) Deneyim koşulu her başvuru için tek tek incelenir.

(b) Sigorta hukukunda en az beş yıl, sigortacılık sektöründe en az on yıl deneyim sahibi olma, sigorta hakemliği için başvuruda bulunan kişilerin bu süre içide yaptıkları işlerin nitelik ve niceliğine göre belirlenir.

(c) Deneyimi etkileyecek şekilde ara verilen dönemler, deneyime ilişkin süre hesabında dikkate alınmaz.

(ç) Deneyim için öngörülen süre koşulu sağlansa da, eğer deneyimi etkileyecek sürede ara verilmişse, deneyim koşulu gerçekleşmiş sayılmaz.

(d) Yapılan işin deneyim koşulunu sağlaması, sigortacılık tekniği ile doğrudan ilgili olmasına bağlıdır. Sigortacılık sektöründe çalışmış olmak sigortacılık deneyimi için tek başına yeterli değildir.

(e) Akademisyenlerin sigorta hakemliğine yönelik yeterliliği sigortacılık konusunda yaptıkları çalışmaları ve yayınları ile değerlendirilir.

Sigorta hakemleri başka işle uğraşabilirler.

  1. Yönetmeliğin ondördüncü maddesine şu üçüncü fıkra eklenmiştir: Dosya almasında hukuki ve fiili engeller bulunan hakemler, bu amaçla tutulan ayrı bir listede yer alır. Buna göre,

(a) Mücbir nedenler ve beklenmeyen haller yüzünden fiili hakemlik yapması dört aydan daha uzun bir süre mümkün olmayan kişiler,

(b) Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinin ondokuzuncu fıkrası uyarınca sigorta hakemliği yapması yasaklanmış olan kişiler,

(c) Tahkim davalarında yasal temsilcilik dışında tarafları temsil etmesi mümkün kişiler,

fiilen sigorta hakemliği yapamazlar ve bu listede izlenirler. Bu listede bulunma haline sebep olan durumların sona ermişse, listede ilgili değişikliğin yapılabilmesi için durum, ilgili hakem tarafından hemen derhal Sigorta Tahkim Komisyonu’na bildirilir.

Yönetmeliğin ondördüncü maddesine ayrıca şu son fıkra eklenmiştir: Hazine Müsteşarlığı, hakem ihtiyacının karşılanması için, uyuşmazlıkların sayısını ve türünü dikkate alarak hakemleri hayat ve hayat dışı grupları arasında aktarmaya yetkilidir.

Bu sayılanlar yanında ayrıca Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliği’nde şu düzenlemeler de yapılmıştır:

  • Tarafsızlık taahhütnamesi başlıklı 14/A maddesi eklenmiştir.
  • Sigorta Tahkim Sistemi’ne başvuru ve hakem atamasını düzenleyen onaltıncı maddesinde değişiklikler yapılmıştır.
  • Hakemi red nedenlerini düzenleyen onyedinci maddesinde değişiklikler yapılmıştır.
  • Hakemin uyuşmazlığa bakamayacağı halleri düzeleyen onsekizinci maddesinde değişiklikler yapılmıştır.
  • Bilgilendirme konusunu düzenleyen ondokuzuncu maddesinde değişiklikler yapılmıştır.
  • Dosya üstlenmesinde hukuki ve fiili engeller bulunan hakemler başlıklı geçici birinci madde eklenmiştir.