Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Devlet Katkısı Hakkında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 5 Şubat 2016 tarihinde, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na dayanılarak hazırlanan, Yönetmelik yayınlanmıştır.

Bu yönetmeliğin çıkarılma amacı şudur:

  • Bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların katkı paylarına karşılık olarak ödenecek devlet katkı paylarının hesaplanma yöntemleri, ödenme şekli ve yatırıma yönlendirilmesi esaslarını belirlemek,
  • Hak edilmeyen tutarlar ile haksız ödendiği tespit edilen tutarların kapsamına, iade şekline veya mahsup edilmesine yönelik esasları belirlemek, ve
  • Devlet katkı payları ile ilgili diğer işlemlere ilişkin usul ve esasları tespit etmek.

Buradan hareketle, yönetmeliğin ikinci bölümü, devlet katkısının hesaplanması ve ödenmesine yönelik esasları düzenlemektedir.

Yönetmeliğe göre, devlet katkı payları, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından hesaplanır. Bu merkez hesaplama yaparken, bireysel emeklilik şirketleri tarafından gönderilen bilgileri esas alıır.

Bireysel emeklilik şirketleri bu bilgileri, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından belirlenen kapsam, format ve yönteme uygun olarak, en geç kaydın yaratıldığı günü takip eden iş günü saat 14’e kadar Emeklilik Gözetim Merkezi’ne göndermek zorundadır.

Bireysel emeklilik şirketleri, bu verileri doğru, eksiksiz ve tutarlı bir şekilde göndermekle yükümlüdür. Emeklilik Gözetim Merkezi gönderilen bilgilerde bir aykırılık saptarsa, düzeltilmek üzere bireysel emeklilik şirketine geri gönderir.

Bireysel emeklilik şirketleri, devlet katkı paylarının ödendiği ay sonunu takip eden dokuzuncu iş günü sonuna kadar, o ay içinde gönderdiği bütün bilgilerin tutarlılık ve doğruluk kontrollerini yapar. Kontrol sağlayamadığı verileri kayıt kesinleştirme öncesinde Emeklilik Gözetim Merkezi’ne bildirir.

Emeklilik Gözetim Merkezi, kayıt kesinleştirme tarihini takip eden altı iş günü içinde gerekli bütün kontrolleri yapar ve bireysel emeklilik şirket ile Emeklilik Gözetim Merkezi arasında bir mutabakat belgesi düzenler.

Emeklilik Gözetim Merkezi, bireysel emeklilik şirketleri ile imzalanan mutabakat belgelerine konu verileri kullanarak, katılımcı bazında ödenen katkı payının yüzde yirmi beşini devlet katkısı olarak hesaplar. Bir katılımcının birden fazla sözleşmesi varsa, sözleşme bazında devlet katkısı, o ayda sözleşme başına ödenen katkı paylarının ağırlığı esas alınarak hesaplanır ve toplam devlet katkısı katılımcının sözleşmelerine pay edilir.

Emeklilik Gözetim Merkezi, kayıt kesinleştirmeyi takip eden on iş günü içinde, katılımcı bazında hesaplanan devlet katkısı bilgilerini ilgili bireysel emeklilik şirketine, şirket bazında ödenecek devlet katkısı bilgilerini ise hesap formu ile birlikte Hazine Müsteşarlığı’na gönderir.

Devlet katkı paylarına yönelik yapılacak işlemlerle ilgili olarak, bireysel emeklilik şirketleri ile Emeklilik Gözetim Merkezi arasında, operasyonel süreci ve koşulları tespit eden bir protokol imzalanır.

Bir katılımcı için ödenen katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarınndan yüksek olamaz.

Hazine Müsteşarlığı, hesaplanan devlet katkı payını, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından gönderilen hesap formuna dayanarak, ödeme belgesinin düzenlenmesini takip eden beş iş günü içinde Emeklilik Gözetim Merkezi’nin hesabına öder. Emeklilik Gözetim Merkezi de bu katkı paylarını, en geç hesaplarına girdiği günü takip eden iş günü bireysel emeklilik şirketlerinin hesabına geçer.

Bireysel emeklilik şirketleri, hesaplarına giren katılımcılara ait devlet katkı paylarını, en geç takip eden iş günü yatırıma yönlendirir. Bu tutarlar, takas işlemi gerçekleşinceye kadar, fonun saklayıcı kuruluş nezdinde açılan özel hesabında bloke edilir.

Yönetmeliğin üçüncü bölümü, şirketler arası aktarım, ayrılma ve hak kazanılmayan tutarların iadesi, haksız olarak yapılan ödemelere ilişkin işlemler, fazla ödemelerin iadesi, devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi, devlet katkısına hak kazanma alt başlıkları ile devlet katkısı hesabına dair işlemleri düzenlemektedir.

Yönetmeliğin dördüncü bölümü ise çeşitli ve son hükümleri düzenlemektedir.