TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 26 Ocak 2016 Tarihli ve 2666 Sayılı Yazısı

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hakkında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne 26 Ocak 2016 tarihli ve 2666 numaralı bir yazı ekinde, 16 Ocak 2016 tarihli ve 29595 sayılı yönetmelik göndermiştir.

Aynı zamanda yapılan değişikliklere uygun olarak, sigorta şirketleri taafından yapılan acentelik sözleşmelerinin 16 Temmuz 2016 tarihine kadar uyarlanması istenmiştir.

Şimdi Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nde yapılan yeni değişikliklere göz atalım:

 1. Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nin dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri şu şekilde değiştirilmiştir:

(d) Fiziki koşullar, teknik ve idari altyapı ve insan kaynakları açısından yeterli donanıma sahip olması

(e) Ek 1’de yer alan öğrenim seviyeleri ile bu öğrenim seviyelerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresini tamamlamış olması

 1. Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nin beşinci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi şu şekilde değiştirilmiştir:

(c) Fiziki koşullar, teknik ve idari altyapı ve insan kaynakları açısından yeterli donanıma sahip olması.

Bu arada aynı maddenin ikinci ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

 1. Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nin altıncı maddesinin başlığı teknik personel yapılmış ve madde şu şekilde değiştirilmiştir:

(1) Acenteler tarafından gerçekleştirilecek, sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemleri, sadece acentelerin teknik personeli tarafından yapılabilir.

(2) Çalışanların teknik personel unvanı alabilmesi için şu koşullar gereklidir:

(a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak

(b) Dördüncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde açıklanan suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olmak

(c) Ek 1’de yer alan öğrenim seviyeleri ile bu öğrenim seviyelerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresini tamamlamış olmak

(ç) SEGEM (Sigortacılık Eğitim Merkezi) tarafından yapılacak teknik personel yeterlilik sınavını kazanmış olmak

(3) Teknik personelin gerçekleştirdiği mesleki işlemlerden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararlardan, teknik personel ve bağlı oldukları acenteler sorumludur.

 1. Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nin yedinci maddesinin başlığı insan kaynakları yapılmış ve madde şu şekilde değiştirilmiştir:

(1) Acentelerde faaliyetler, ilgisine göre teknik personel, müdür, genel müdür yardımcısı ve genel müdür tarafından yürütülür.

(2) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürlerde dördüncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (e) ve (e) bentlerinde açıklanan nitelikler aranır. İcra Komitesi, genel müdür ve genel müdür yardımcıları için aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde açıklanan nitelik aranmayabilir.

(3) İcra Komitesi, acentenin niteliğini, faaliyet konusunu, hacmini ve diğer unsurları dikkate alarak Ek 1’de yer alan görev tanımları çerçevesinde hangi kategoride ve sayıda personelin çalışacağını belirler.

Bunun yanı sıra Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nin şu saylan maddelerinde de yeni değişiklikler yapılmıştır:

 • Acentelerin teşkilatı başlıklı sekizinci madde
 • Uygunluk belgesi ve levhaya kayıt başlıklı onuncu madde
 • Bankalar ve özel kanunlarına istinaden acentelik yapan kurumlar başlıklı onüçüncü madde
 • Acentelik sözleşmesi başlıklı onbeşinci madde
 • Değişikliklerin bildirilmesi başlıklı onaltıncı madde
 • Sigorta poliçelerinin düzenlenmesi ve primlerin tahsili başlıklı onyedinci madde
 • Hesap planı ve hesap mutabakatı başlıklı onzekizinci madde
 • İlan, reklam, afiş ve pano başlıklı ondokuzuncu madde
 • Sürekli eğitim başlıklı yirminci madde

Bu arada teknik personel kimliği başlıklı yirmibirinci madde yürürlükten kaldırılmış ve yönetmeliğe şu geçici maddeler eklenmiştir:

 • İcra Komitesinin görevlerine ilişkin geçiş hükmü başlıklı geçici beşinci madde
 • Sözleşmelerin uyarlanması başlıklı geçici altıncı madde

Yönetmelik ekinde yer alan Ek 1’de değişiklik yapılmış, Ek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 yürürlükten kaldırılmıştır.