2015/36 Sayılı Genelgenin Uygulanmasında Yaşanan Tereddütlere İlişkin Hazine Müsteşarlığı’ndan Alınan Yazı

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından, 26 Ocak 2016 tarihinde, 2015/36 sayılı genelgenin uygulanmasında yaşanan tereddütlere ilişkin olarak bir yazı yayınlanmıştır.

2015/36 numaralı genelge, yine Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri düzenlenirken indirim ve artırım uygulamasında referans alınacak poliçelere ilişkin genelgede değişiklik yapılmasına dair bir genelgedir. Bu genelgenin uygulanması sırasında bir takım tereddütler yaşandığı için, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, 23 Kasım 2015 tarihinde Hazine Müsteşarlığı’na bir yazı göndererek, uygulamada yaşanılan tereddütleri dile getirmiş ve görüş sormuştur. Hazine Müsteşarlığı bu yazısında konuya açıklık getirmeye çalışmıştır.

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri düzenlenirken indirim ve artırım uygulamasında referans alınacak poliçelere ilişkin genelgede değişiklik yapılmasına dair genelge, 1 Eylül 2015 tarih ve 2015/26 numara ile yayınlanmıştır.

Bu genelgenin dördüncü maddesine göre, yürürlüğe giriş tarihi 1 Ekim 2015 olarak belirlenmiştir. Hazine Müsteşarlığı’nın görüşüne göre, bu yüzden, bu tarihten önce tanzim edilmiş poliçelerin söz konusu genelge kapsamına dahil edilerek sigortalılar tarafından sigorta şirketinden prim iadesi taleplerinin, sigorta şirketleri tarafından işleme alınmamasına yönelik uygulama, genelgenin söz konusu yürürlük maddesi dikkate alınarak, ilgili genelgeye aykırılık teşkil etmemektedir.

Bunun yanı sıra, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin söz konusu yazısında, mevcut durumda yaşayan bir poliçe yürürlükteyken, yeni bir poliçenin tanzim edilmesi ve bu yeni poliçenin uygulaması sırasında, daha eski tarihli poliçenin vadesinin tamamlanmasını takiben bu poliçenin basamak değerinin yürürlüğe girmiş yeni poliçeye aktarılması talebine yer verilmiştir.

Ancak 2015/36 sayılı genelgenin ikinci ve dördüncü maddelerine göre, TRAMER veri tabanında kayıtlı bitiş tarihi en son olan poliçe dikkate alınır hükmü bulunmaktadır. Yine aynı genelgenin yedinci maddesine göre de, yeni poliçenin tanzimi tarihinde TRAMER veri tabanında kayıtlı aynı türdeki araç için düzenlenmiş yürülükteki poliçeler referans alınmaz hükmü yer almaktadır.

Hazine Müsteşarlığı’nıngörüşüne göre, bu genelgedeki esaslar çerçevesinde, bir poliçe için referans gösterilecek başka bir poliçenin yeni poliçe öncesinde vadesinin bitmiş olması ve yeni poliçe ile aynı dönemde yürürlükte olmaması açık bir şekilde yer almaktadır. Bu yüzden, eski tarihli poliçenin vadesi sonunda, sahip olduğu basamak değerinin vade dönemleri çakışan başka bir poliçeye referans gösterilmesi, ilgili genelgeye uygun bulunmamaktadır.

Hatırlatmak açısından Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan 2015/36 numaralı, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri düzenlenirken indirim ve artırım uygulamasında referans alınacak poliçelere ilişkin genelgede değişiklik yapılmasına dair genelgeye kısaca değinelim.

Bu genelge ile ikinci maddede değişiklik yapılmıştır. Buna göre, sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan araç sahibini takip eder. Araç sahibinin sahip olduğu hasarsızlık indirim hakkı aynı türdeki araçlar için süre sınırı olmaksızın devam eder. Burada araç sahibinin sahip olduğu TRAMER veri tabanında kayıtlı bitiş tarihi en son olan poliçe esas alınır.

Genelgenin dördüncü maddesinde de değişiklik yapılmıştır. Buna göre, prim artırımı uygulanan araç sahibi için düzenlenecek yeni poliçede, prim basamağı süre sınırı olmadan ve araç türünün değişip değişmediği dikkate alınmadan kaldığı yerden devam eder. Artırım uygulamasında araç sahibin sahip olduğu TRAMER veri tabanında kayıtlı bitiş tarihi en son olan poliçe esas alınır.

Yukarıdaki her iki durumda araç sahibinin birden fazla aracı bulunuyorsa, söz konusu hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması, genelgenin altıncı maddesine tabidir.

Genelgenin altıncı maddesi ise şu şekilde değiştirilmiştir: Araç sahibinin birden fazla motorlu araç poliçelesinde hasarsızlık indirimi ve prim artırımı işlemleri, motorlu araç bazında gerçekleştirilir. Araç sahibinin mevcut araçlarına ilave alacağı araçlar için düzenlenecek poliçelerde, indirim ve artırım uygulamasında, referans gösterilebilir ve basamak değeri araç sahibi açısından en uygun poliçeler arasında en yakın tarihli poliçe esas alınır.