Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilen Yerleşim Birimlerindeki Poliçe Yenilemelerine İlişkin Genelge (2016/4)

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerleşim birimlerindeki poliçe yenilemelerine ilişkin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından, 27 Ocak 2016 tarihinde, 2016/4 numaralı, bir genelge yayınlanmıştır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun çıkarılmasından amaç, karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren her türlü konuda alınacak önlemleri tespit etmektir. Söz konusu kanun, bu çerçevede karayolları motorlu araç sahiplerini, motorlu araçların kullanılması sırasında üçüncü kişilerin uğrayacakları zararları tazmin etmekle yükümlü tutmuştur. Kanuna göre bu sorumluluk, zorunlu olarak yaptırılacak sigorta güvencesi ile sağlanacaktır.

Yasanın, trafik belgesi verilmesi için zorunlu belgeler başlıklı 24. maddesine göre, motorlu araçlara trafik belgesi verilebilmesi için, araca ait tescil belgesi yanında mali sorumluluk sigorta sözleşmesinin de ibrazı zorunludur.

Yasanın, geçici trafik belgeleri ile geçici tescil plakaları başlıklı 25. maddesine göre, tescilsiz olup, karayollarında geçici olarak kullanılacak motorlu araçlara, ancak mali mesuliyet sigortası yaptırılmış olmak koşulu ile, ilgili tescil bürosundan geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası alınması zorunludur.

Yasanın, araçların muayenesi başlıklı, 34. maddesine göre, yaptırılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortası geçerli teminat tutarları üzerinden yaptırılmamış olan araçların fenni muayeneleri yapılamaz.

Yasanın, trafik kazalarına karışanlar ile ilgili başlıklı, 81. maddesine göre, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde, trafik kazalarına karışanlar, kimlikleri, adresleri, sürücü ve trafik belgeleri yanında geçerli sigorta poliçesi tarih ve numarasını da bildirmek ve göstermek zorundadırlar.

Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu’nun ikinci bölümü tamamen sigorta konusuna ayrılmıştır.

 • 91. madde, mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu
 • 92. madde, zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan hususlar
 • 93. madde, en az sigorta tutarları
 • 94. madde, sigorta sözleşmesinin verilmesi ve işletenin değişmesi halinde yapılacak işlemler
 • 95. madde, tazminatın azaltılması veya kaldırılması sonucunu doğuran haller
 • 96. madde, zarar görenlerin çokluğu
 • 97. madde, doğrudan doğruya talep ve dava hakkı
 • 98. madde, sağlık hizmet bedellerinin ödenmesi
 • 99. madde, tazminat ve giderlerin ödenmesi
 • 100. madde, ihtiyari mali sorumluluk sigortasına uygulanacak hükümler
 • 101. madde, sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve sigorta yapma zorunluluğu

Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin yedinci maddesi, zamanında yenilenmeyen sigorta sözleşmeleri konusunu düzenlemektedir. 2008 yılında yapılan değişiklikle birlikte, araç sahipleri, sigorta sözleşmesi sona erdiğinde yenilemek zorundadır. Araç sahibi, sigorta sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini yapmamışsa, geçen her 30 gün için bir sonraki sigorta sözleşmesinde primi, yüze beş ilave edilerek hesaplanır. Ancak yapılacak ilave prim tutarı en fazla yüzde 50 olmak zorundadır.

Son günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan terör olayları ve terör odaklarının temizlenmesi ve toplumsal huzurun sağlanması için ian edilen sokağa çıkma yasakları yüzünden, bölgede faaliyet gösteren sigorta şirketleri işlem yapamaz duruma gelmiştir. Bu durum Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçelerinin zamanında yenilenemesine ve gecikmeler yaşanmasına neden olmuştur. Bu yüzden Hazine Müsteşarlığı’na son günlerde konu hakkında çok sayıda talep gelmeye başlamıştır.

Hazine Müsteşarlığı, motorlu araç sahiplerinin bu yüzden zarar görmemelerini sağlamak üzere söz konusu genelgeyi yayınlamıştır. Buna göre, sokağa çıkma yasağı uygulanan yerleşim bölgelerinde ikametgahı olan araç sahipleri ile ilgili olarak, eğer poliçe yenileme zamanı, sokağa çıkma yasağı ilan edilen zamana denk gelmişse, bu süre ile sınırlı olmak üzere Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçelerinin yenilenmesi sırasında sürprim uygulanmayacaktır.