Devam Eden Riskler Karşılığı Hesabına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/1)

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından, 4 Şubat 2016 tarihinde, 2016/1 numaralı, devam eden riskler karşılığı hesabına ilişkin bir sektör duyurusu yayınlanmıştır.

Bilindiği gibi, Hazine Müsteşarlığı tarafından 2007 yılında yayınlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmeliğin altıncı maddesi devam eden riskler karşılığı konusunu düzenlemektedir.

Bu maddenin birinci fıkrasına göre devam eden riskler karşılığı, şu durumlarda ayrılmaktadır:

  • Sigorta poliçesi süresi içinde üstlenilen risk düzeyi ile kazanılan primlerin zamana bağlı dağılımı uyumlu olmayan sigorta dallarında
  • Kazanılmamış primler karşılığının şirketin taşıdığı risk ve beklenen masraf seviyesine göre yeterli olmaması durumunda

Maddenin ikinci fıkrasına göre, sigorta şirketleri, her hesap dönemi itibariyle son 12 ayı kapsayacak şekilde bir yeterlilik testi yapmak zorundadır. Bu test, devam eden riskler karşılığı ayrılırken, yürürlükte olan ve kazanılmamış primler karşılığı ayrılan sigorta sözleşmeleri ile ilgili ortaya çıkacak tazminatların, ilgili sözleşmeler için ayrılmış kazanılmamış primler karşılığından yüksek olması ihtimaline karşı yapılmaktadır.

Maddenin üçüncü fıkrasında, yeterlilik testi yapılırken kullanılacak yöntem açıklanmaktadır.

Maddenin dördüncü fıkrasında, bir kriter açıklanmaktadır. Buna göre, devam eden riskler karşılığının hesabı sırasında kullanılan muallak tazminat karşılıkları, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ve gerçekleşmiş, ancak henüz raporlanmamış muallak tazminatlar ile gider paylarını ve bazı durumlarda muallak tazminat yeterlilik farkını içermek zorundadır.

Maddenin beşinci fıkrasına göre, sigorta şirketleri, kendi tarifelerini hazırlarken ya da bu tarifeleri güncellerken, devam eden riskler karşılığı tutarını da dikkate almak zorundadırlar.

Nihayet altıncı maddenin altıncı fıkrasına göre, yeni faaliyete başlanılan sigorta dallarında devam eden riskler karşılığı, faaliyete başlandığı tarihi takip eden yirmi dördüncü ayın sonuna kadar şirket aktüeri tarafından hesaplanır. Ayrıca hesaplama yöntemi, ilgili hesap dönemi için tesbit edilen finansal raporlama tarihinden bir hafta önce Hazine Müsteşarlığı’na raporlanır.

Şimdi Hazine Müsteşarlığı 2016/1 numaralı söz konusu sektör duyurusu ile şu uygulamayı getirmiş olmaktadır: Devam eden riskler karşılığı hesabında, değiştirilen muallak tazminat karşılığı hesaplama yönteminin ortaya çıkaracağı yanıltıcı etkiyi bertaraf etmek için, bir önceki dönemin muallak tazminat karşılığının da yeni yöntemle hesaplanması ve devreden muallak tazminat karşılığı olarak söz konusu yeni yönteme göre hesaplanmış tutarın kullanılması gerekmektedir.

Yeni yöntem aktüer tarafından kullanılan güncel varsayım seti dahilinde olmak zorundadır. Bu şekilde devam eden riskler karşılığı hesaplanırken, bir önceki dönemin muallak tazminat karşılığı da cari dönemin muallak tazminat karşılığı için, Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan 2014/16 sayılı Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelge kapsamında sigorta şirketi tarafından tespit edilen oranlar kullanılarak hesaplanacaktır.

 

2007 yılında yayınlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmeliğin yedinci maddesine göre, sigorta ve reasürans şirketleri ve yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin ülkemizdeki şubeleri ile emeklilik şirketleri, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanmamış ise tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak raporlanmamış tazminat bedelleri için muallak tazminat karşılığı ayırmak zorundadır. 2014/16 nolu genelgeye göre de bu hesaplamalar, sigorta şirketi aktüerleri tarafından, sigorta dalları bazında yapılacaktır. Hesaplamalar yapılırken kullanılacak verinin seçilmesine, düzeltme işlemlerine, uygun yöntemin belirlenmesine ve gelişim faktörlerinin seçilmesine ve bu faktörlere müdahale edilmesine aktüerler, gerekli aktüeryal yöntemleri kullanarak karar verirler.