Sigortacılık Sektörünün Temel Sorunları Nelerdir

Özellikle yüksek gelir seviyesine sahip ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde sigortacılık sektörü, ekonomik kalkınma açısından önemli görülmektedir. Düşük gelir seviyesine sahip ülkelerde ve henüz gelişmemiş ülkelerde ise pek önemsendiği söylenemez.

Ancak sigortacılık faaliyetleri ile, yatırıma aktarılan fonlar sayesinde ekonomiye kaynak yaratılmakta, riskler bölünmekte ve zararlar paylaşılmakta, ekonomik çöküntüler önlenmekte, ekonomik açıdan risk düşürülmekte ve ekonomi içinde üretkenlik yükseltilmekte, büyüme ve gelişme desteklenmekte, gönüllü tasarruflar sayesinde fon oluşturulmakta ve bu fonlar yatırıma yönlendirilmektedir.

Netice olarak sigortacılık ile, insanların ve kuruluşların ekonomik ve sosyal anlamda kendilerini güvende hissetmeleri sağlanmaktadır. Ülkelerin ekonomik kalkınma düzeyleri yükseldikçe, finansal tasarrufların milli gelir içindeki payı da yükselir. Mali sektör ne kadar gelişirse, finansal sistem de gelişmiş olur. Sigortacılık sektörü, mali sektörün gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu açıdan sigorta şirketlerinin mali açıdan güvenilir durumda olmaları gerekir. Sigorta şirketleri yasal olarak özerk kuruluşlardır ancak uygulamada hiçbir zaman yasal düzenlemelerin dışına çıkmamışlardır.

Ancak mali sistem içinde bu kadar önemli bir yeri olan sigortacılık sektöründe sorunlar hiç bitmiyor. Fiyat rekabeti, kar yaratamama, operasyonel verimsizlikler, yetişmiş insan gücüne sahip olamama, ülke geneline yaygınlaşamama ve daha birçok sorun, sigorta sektörünü uzun yıllardır zorlamaktadır.

Son yıllarda yapılan yeni yasal düzenlemeler, sigorta şirketlerinin gelişen altyapıları ve sektöre yabancı sermaye girişi ile sigortacılık sektöründe ciddi bir yol alınsa da bu konunun uzmanlarına göre hala sektörün köklü bir değişime ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak bu şekilde, gittikçe kronik hale gelen bu sorunlara bir çözüm bulunabilecektir.

Sigorta şirketlerinin düşük karları, sektörün karşı karşıya kaldığı sorunların başındadır. Sadece fiyat odaklı rekabet yapılması, teknik kara dayalı olmayan ürün tasarımları yapılması ve hasar prim oranlarının çok yüksek olması bu sonucu doğurmaktadır. Kısaca fiyat rekabeti, sigorta şirketlerinde karsızlık yaratmaktadır. Karsızlığı tetikleyen en büyük sorun, fiyata dayalı rekabet yapılmasıdır. Fiyata dayalı rekabet yapıldığı, teknik kar odaklı fiyatlamama yapılmadığı için de sektörde ciddi anlamda kazanç erimesi yaşanmaktadır.

Sigorta şirketlerinin fiyat rekabetine odaklanmasında ise, piyasanın beklenen derinlikte olmaması etkili olmaktadır. Sigorta şirketleri, pazardaki paylarını yükseltebilmek için çoğu zaman aşırı fiyat rekabeti yaratmaktadır. Oysa bu rekabet aslında sigortacılık sektörüne zarar vermekte ve sektörün gelişmesini olumsuz etkilimektedir. Daha fazla prim üretebilmek için yapılan bu düşük fiyatlama, insanların sigorta sistemine duydukları güveni de sarsmaktadır.

Bu olumsuzluklara bir de ara ara çıkan ekonomik krizler eklenince, piyasalar iyice durgunlaşmakta ve insanların satın alma gücündeki azalma yüzünden poliçeye olan talep düşmektedir. Sigorta şirketleri bir yandan yeni poliçe satmak, diğer yandan mevcut poliçeleri elde tutabilmek için, ekonımik kriz dönemlerinde fiyat rekabetini daha çok artırmaktadır. Fiyat rekabetinin en çok yaşandığı sigorta dalları, kasko, trafik, yangın ve sağlık sigortalarıdır.

Görüldüğü gibi birçok sorun aslında birbirini tetiklemektedir.

Sigortacılık sektörünün bir başka ciddi sorunu, yeterince yaygınlaşamamaktır. Her fırsatta ifade edildiği gibi sigorta bilincinin henüz oturmamış olması yüzünden, sigortacılık sektörü yeterince gelişemiyor ve derinleşemiyor. Poliçe sayıları hala beklenen düzeye çıkmış değil.

Diğer taraftan sigorta şirketleri, gerekli altyapı yatırımlarını yapsalar da, operasyonel verimliliklerini yükseltebilmiş değiller.

Bu arada sektörde yetişmiş eleman sıkıntısı da giderilmiş değil. Bu sorun uzun yıllardır dile getirilse de, sigorta şirketleri insan kaynaklarına yeterince yatırım yapmamaktadır.

Bu sorunların çözümü için her dönemde, gerek sigorta şirketleri gerekse devlet olarak çaba gösterilmektedir. Bu konuda ilerlemeler de sağlanıyor. Yine de konunun uzmanlarına göre, kronik hale gelen bazı sorunların çözümü için zamana ihtiyaç bulunmaktadır.

Sigortacılık sektörünün temel sorunları geniş bir konudur. Yine de bu konuda bilgi alışverişi yapmak isterseniz, şirketimizin deneyimli ve eğitimli çalışanları bilgilerini paylaşmaktan mutluluk duyacaktır.