Bireysel Emeklilik Sistemi Değişiklikleri Nedir

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, bu yıl Mayıs ayında, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çıkarmıştır. Bu yönetmelik ile birlikte yapılan yeni düzenlemeler şu şekildedir:

 • Tanımlar

2012 yılında yayınlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin, Tanımlar başlıklı üçüncü maddesine şu iki yeni tanım eklenmiştir:

Düzensiz ödeme: Hazine Müsteşarlığı tarafından tespit edilecek esaslara göre düzenli olmadığı belirlenen katkı payı ödemeleridir.

Fona ilişkin zorunlu giderler: Emeklilik yatırım fonunun olağan faaliyetleri çerçevesinde ödenmesi zorunlu olan giderlerdir. Bu giderin yapılmasından kaçış mümkün değildir. Fona ilişkin zorunlu giderler şunlardır:

  • Tescil ve ilan giderleri
  • Saklama hizmeti giderleri
  • Dağımsız denetim giderleri
  • Kamuyu Aydınlatma Platformu giderleri
  • Portföy yönetim ücretleri
  • Fon portföyüne yapılan işlemler için ödenecek aracılık komisyonları
  • Hazine Müsteşarlığı tarafından zorunlu olduğu açıklanan diğer giderler
 • Yönetim gider kesintisi

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin, yirmibirinci maddesinin birinci fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir:

Önceki şekli: Bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden en fazla yüzde iki oranında yönetim gider kesintisi yapılabilir.

Yeni şekli: Bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları ile katılımcının birikimi üzerinden yönetim gider kesintisi yapılabilir.

Aynı fıkranın devamında da şu değişiklik yapılmıştır:

Önceki şekli: Ondördüncü maddeye göre ödemeye ara verilmesi durumunda, ara verme süresi boyunca, katılımcının birikiminden, ara verilen her tam ay için iki TL’yi aşmayacak şekilde ilave yönetim gideri kesintisi yapılabilir.

Yeni şekli: Ondördüncü maddeye göre ödemeye ara verilmesi durumunda, ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden ilave yönetim gideri kesintisi yapılabilir.

 • Kesintilere ilişkin hükümler

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin, Fon Toplam Gider Kesintisi ve Performans Kesintisi başlıklı 22. maddesinden sonra, Kesintilere İlişkin Hükümler başlıklı 22/A maddesi eklenmiştir. Bu maddenin getirdiği düzenlemeler şu şekildedir:

Sözleşmenin ilk beş yılında, her yıl için yapılacak giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi kesintileri toplamı, Kesintilere İlişkin Sınırlamalar Tablosu’unda (ek 3) yer alan maktu tutarı geçemez. Sözleşmenin altıncı yılı ve sonrası içinse, giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi yapılamaz.

Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren yapılabilecek giriş aidatı, yönetim gider kesintisi ve fon toplam gider kesintisi ve performans kesintisi toplamı, sözleşmenin altıncı yılı ve sonrası için, Kesintilere İlişkin Sınırlamalar Tablosu’unda (ek 3) yer alan maktu tutarı geçemez.

Yapılan fon toplam gider kesintisi şirket tarafından, sözleşmenin altıncı yılından itibaren yıllık olarak, Fon Toplam Gider Kesintisine İlişkin İade Oranı Tablosu’nda (ek 4) açıklanan oranlara uyularak, katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir.

Yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılacak performans kesintisi ve fona ilişkin zorunlu giderlerin karşılanmasına yönelik kesintiler, iade işleminin dışındadır. Hazine Müsteşarlığı, fona ilişkin zorunlu giderlerin karşılanması için yapılacak kesintilere üst sınır getirebilir.

Burada açıklanan sırınırlamalar, her sözleşme yılı sonunda bireysel emeklilk şirketi tarafından kontrol edilir. Bir aşım olmuşsa, aşan tutar beş iş günü içinde katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir. Hesaba iade işlemi yapılmışsa, bu tutarın ilgili fonlara aktarımı sağlanır. İade işleminde gecikme olursa, bundan bireysel emeklilik şirketi sorumludur.

Hazine Müsteşarlığı, tablolarda gösterilen tutarları, her takvim yılı başında en fazla yüzde 50 oranında yükseltebilir veya düşürebilir.

 • Geçici madde

Aşağıda açıklanan iki konu 1 Ocak 2021 tarihinden sonra uygulanacaktır:

o   Kesintilere İlişkin Sınırlamalar Tablosu’unda (ek 3) belirtilen, devlet katkısı ile ilişkilendirilen kesintiye ilişkin üst sınır kontrolü

o   Fon Toplam Gider Kesintisine İlişkin İade Oranı Tablosu’nda (ek 4) belirtilen, fon toplam gider kesintisine ilişkin iade işlemi

Bireysel emeklilik sisteminde yapılan değişiklikler konusunda daha kapsamlı bilgi almak isteniyorsa, Sigorta.com.tr web sitesinin deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurmak için vakit kaybetmeyiniz. Ayrıca sitenin Uzman Görüşleri linkinde, sigortacılığın hemen her konusunda uzman görüşleri yer almaktadır.