Belediyeler İçin Çevre Kirliliği Sigortası

Çevre kirliliği, insanların doğaya verdikleri zararlar ve ekolojik denegelerin gittikçe kötüleşmesi, bugün her ülkenin sorunudur. Sorumsuzca doğaya saçılan atıklar, büyük bir ekolojik tahribat yaratmaktadır. Sanayi ve teknoloj alanında büyük ivme gösteren gelişmeler ile insanların ekonomik ve sosyal yönden gittikçe kalkınıyor olmaları, çevrenin korunma gereklerini de beraberinde getirmektedir. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak, çevre koruma bilincinin gelişmesine ve önem verilmesine bağlıdır. Gelecek nesillerin de bugün sahip olunan doğal kaynaklara ihtiyacı bulunmaktadır. Oysa bazen bilinçsiz şekilde bazen de sorumsuz davranışlar yüzünden doğa gitgide ölmektedir. Dünya üzerinde yaşayan herkesin, insan olsun, kurum ve kuruluşlar olsun, doğayı koruma ve hor kullanmama sorumlulukları var. Çevreyi korunmak, herkesin mutlaka birinci önceliği olmak zorundadır. Bu anlamda küresel bilinç oluşturmak adına, her yıl 5 Haziran, Dünya Çevre Günü olarak kutlanmaktadır.

Doğanın korunması adına, belediyeler de ciddi bir çaba içindedir. Belediyeler, atıklarını sorumsuz ve dikkatsiz bir şekilde doğaya bırakan işletmeleri, büyük mali yaptırımlar ile karşı karşıya bırakmaktadır. Çevreyi kirletenler, bunun bedelini ödemek zorundadır. Ancak amaç, para cezaları ile bir kaynak yaratmak değil, bundan çok daha önemlisi, işletmelerin gerekli önlemleri alarak çevreye zarar vereyecek faaliyet göstermelerini sağlamaktır.

İşletmeler elbette çevre bilinci ile hareket etmek zorundadırlar ama istenmeyen bir şekilde de olsa çevreye verdikleri zararlara karşı para cezası ödemek durumunda kaldıklarında, bu açıdan kendilerini günvencede hissetmek isterler. Diğer yandan belediyeler de bir işletmeye, çevre kirliliğine neden oldukları için para cezası uyguladıklarında, bunu tahsil etmek isterler.

Şimdi belediyeler, faaliyetleri sırasında çevreye zarar verecek işletmelerden çevre kirliliği mali sorumluluk sigortasının yaptırılmış olmasını istemektedir. Hazine Müsteşarlığı, 2011 yılında, sigorta şirketlerinin bu sigorta sözleşmelerini yaparken esas alacakları, Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nı yayınlamıştır.

Çevre kirliliği mali sorumluluk sigortasını yapan bir sigorta şirketi, toprağın, yeraltı sularının, iç sular ve denizlerin ve havanın, yani kısaca doğanın, ani ve beklenmedik bir şekilde kirlenmesi veya kirlenme tehlikesi yüzünden, çevre ile ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde işletmeye yöneltilen ve yasal olarak ödenmek zorunda kalınan tazminat taleplerini güvence altına almaktadır.

Sigorta şirketleri, işletmelerin faaliyetleri yüzünden ortaya çıkan çevre kirlenmesinin neden olduğu maddi zararlar yanında, ölüm, sakat kalma veya yaralanma şeklindeki bedensel zararları da karşılamak durumundadır. Ayrıca, işletmelerin, kirlenme veya kirlenme tehlikesine karşı yaptıkları temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve yok edilmesi giderleri de, çevre ile ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde güvence altındadır.

Çevre kirliliği mali sorumluluk sigortası, poliçede gösterilen geçerlik süresi ile, yine poliçede gösterilen geriye dönük geçerlilik tarihinden sonra meydana gelen zararlar tazmin edilmektedir. İlk kez düzenlenen poliçelerde veya zamanında yenilemesi gerçekleştirilmemiş poliçelerde sigortanın başlangıç tarihi geriye dönük olarak belirlenebilir.

Genel şartlara göre, çevre kirliliği veya kirlenme tehlikesi yaratan bir olay meydana geldiğinde, bu olay ile ilgili bütün tazminat talepleri tek bir hasar olarak kabul edilir ve olay ilk hasarın meydana geldiği tarihte olmuş kabul edilir.

Çevre kirliliği mali sorumluluk sigortası, aynı zamanda işletmelerin olası haksız taleplere karşı savunmasını da güvence altına almaktadır.

Sigortanın kapsamına giren teminatlar şunlardır:

  • Ölüm teminatı
  • Sakatlık teminatı
  • Tedavi masrafları teminatı
  • Maddi hasar teminatı
  • Temizleme masrafları teminatı
  • Atıkların taşınması ve yok edilmesi teminatı

Çevre kirliliği mali sorumluluk sigortası ülkemizde henüz yeni bir sigorta çeşididir ve az bilinmektedir. Bu yüzden de haklı olarak bir takım tereddütler duyulabilir. Şirketimize başvurulduğu takdirde istenilen her türlü açıklama yapılacaktır.